Weerstation Grandix
 

Temperatuur

- °C
Laag: - °C
Hoog: - °C
Lees meer

Actueel

Neerslag:- mm
Wind:- km/h uit N
Luchtdruk:- hPa
Zonnepanelen:- kWh

Verwachting

Er is geen verwachting beschikbaar.

Laatste update: 8-11 om 8:00

Lees meer
 
U bent hier:
 

API-voorwaarden

Per 8 november 2021 stoppen wij met het aanbieden van actuele gegevens via onze API. De API blijft tot medio december online.

Hier kunt u de API-voorwaarden vinden voor het gebruik van de API van Weerstation Grandix. De API wordt u zonder ondersteuning aangeboden. Onderstaande voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden, zonder daarvoor de gebruikers op de hoogte te stellen.

API-Voorwaarden

Versie 2 - zaterdag 30 januari 2016

1. Definities

In deze API-voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Beheerder en/of Grandix en/of Weerstation Grandix: de beheerder en uitgever van de API, te weten website Weerstation Grandix, te bereiken op https://www.grandix.nl;
 • de Website: de website te vinden op https://www.grandix.nl;
 • Gebruiker(s): de beheerder(s) van een website die zich heeft (hebben) aangemeld voor het gebruik van de API;
 • (de) API: de service aangeboden via http://api.grandix.nl waarmee Gebruikers data van Weerstation Grandix kunnen ophalen;
 • API-sleutel: een unieke, persoonlijke sleutel op domeinniveau die door Beheerder aan de Gebruikers wordt verstrekt die ervoor zorgt dat alleen geregistreerde Gebruikers die deze Voorwaarden expliciet hebben geaccepteerd toegang hebben tot de API.

2. Toepasselijkheid

 1. Met het aanvragen van of het gebruik van de API-sleutel gaat de Gebruiker akkoord met deze API-voorwaarden;
 2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Registratie

 1. Voor gebruik van de API is een API-sleutel vereist, welke aangevraagd kan worden via de Website;
 2. De gegevens die verstrekt worden bij registratie worden door de Beheerder opgeslagen met als doel deze te gebruiken om te communiceren over de API. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij Beheerder hiertoe juridisch verplicht is;
 3. De API-sleutel is persoons- en domeingebonden en is niet overdraagbaar;
 4. De Beheerder behoudt zich het recht voor een API-sleutel op ieder moment in te trekken indien een Gebruiker handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden of wanneer misbruik vermoed wordt;
 5. Wijzigingen van de contactgegevens van de Gebruiker dienen binnen één week doorgegeven te worden via het contactformulier op de Website.

4. Toegang tot de API

 1. Er geldt een Fair Use Policy voor het aantal verzoeken aan de API;
 2. Gebruiker zal het nodige doen om het aantal verzoeken aan de API te beperken, één en ander middels caching van de verkregen data;
 3. Indien het aantal verzoeken aan de API te hoog is zal contact opgenomen worden met de Gebruiker. Het aantal verzoeken wat onder 'te hoog' wordt verstaan wordt bepaald door de Beheerder;
 4. Wanneer Beheerder geen contact kan opnemen bij het onder 4.3 gestelde zal worden overgegaan tot het intrekken van de API-sleutel;
 5. Het in 4.1 aangegeven maximum aantal verzoeken kan te allen tijde worden verhoogd of verlaagd;

5. Opslaan van de gegevens

De gegevens die via de API beschikbaar zijn mogen door Gebruiker lokaal opgeslagen worden om zo een historisch overzicht op te bouwen.

6. Gebruikersvoorwaarden

 1. Het is niet toegestaan om de via de API verkregen gegevens aan te passen of te manipuleren, anders dan in artikel 5 gesteld;
 2. Het is toegestaan om de via de API verkregen gegevens geautomatiseerd te tonen op de website van Gebruiker;
 3. Het is niet toegestaan om de API-sleutel te delen en/of uit te wisselen met derden;
 4. Bij alle publicaties van Gebruiker waarin gegevens staan die verkregen zijn middels de API moet een duidelijke bronvermelding met link naar de Website opgenomen worden;
 5. Het bij 6.4 gestelde geldt voor zowel online als offline uitingen. Bij offline uitingen moet de volledige naam van Weerstation Grandix, inclusief het domein van Website vermeld worden.

7. Rechten

De gepubliceerde informatie is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht en naburige rechten. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan in deze voorwaarden vermeld, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder niet toegestaan.

8. Aansprakelijkheid

Weerstation Grandix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de Website, API en/of diensten of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade.

9. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tot gebruik van de API-sleutel is voor onbepaalde duur, tenzij expliciet anders aangegeven door Beheerder. Opzegging met onmiddellijk ingang van de overeenkomst tot gebruik van de API-sleutel is door beide partijen te allen tijde mogelijk;
 2. Beheerder is te allen tijde bevoegd om zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg toegang tot de API (tijdelijk) te beperken, op te schorten of de API buiten gebruik te stellen.

10. Wijzigingen

Beheerder behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

11. Toepasselijk recht

Deze API-Voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlandse recht. Alle eventueel geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 
Deze website wordt gehost door Superlatief